دانشکده پرستاری، بهداشت و فوریت پزشکی بوکان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

کتابخانه دیجیتال دانشگاه

https://diglib.umsu.ac.ir

پایگاههای اطلاعاتی تخصصی

https://nmlib.umsu.ac.ir/index.aspx?siteid=112&&siteid=112&&siteid=95&pageid=27520

فرم نظر سنجی کابران کتابخانه

https://nmlib.umsu.ac.ir/index.aspx?siteid=112&&siteid=112&&siteid=95&pageid=27538

کتابخانه های مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

https://centlib.umsu.ac.ir/index.aspx?&siteid=25&&siteid=95&pageid=21397

پرسش از کتابدار

https://lib.umsu.ac.ir/faces/faq/public/askQuestion.jspx

استانداردهای کتابخانه

https://centlib.umsu.ac.ir/index.aspx?&siteid=25&&siteid=95&pageid=22368

آیین نامه کتابخانه

https://nmlib.umsu.ac.ir/index.aspx?siteid=112&&siteid=112&&siteid=95&pageid=27509

فرآیند سفارش کتاب و منابع دیجیتال

https://nmlib.umsu.ac.ir/index.aspx?&siteid=112&&siteid=95&pageid=27514

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب