صفحه اصلی > EDO > اعضاء 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء

اعضای EDO :مسئول EDO


 

نام: رقیه
نام خانوادگی: بایرامی
مدرک تحصیلی: PhD  
رتبه علمی   : استادیار     
گرایش
: بهداشت باروری
سمت : مسئول EDO     
ایمیل:rozabayrami@yahoo.com

عضو اصلی

 

نام : رقیه         
نام خانوادگی : عظیم زاده        
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی  
گرایش :
داخلی جراحی 
سمت : مسئول دفتر استاد راهنما    
ایمیل:azimzadeh20@gmail.com

عضو اصلی

 

نام : رقیه         
نام خانوادگی : اسماعیلی
مدرک تحصیلی:
فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی       
گرایش :
داخلی جراحی    
سمت : مسئول توانمندسازی و آموزش مداوم    
ایمیل:
esmaeili@gmail.com 

عضو اصلی

 

نام :لیلی
نام خانوادگی : رحمت نژاد
مدرک تحصیلی:  فوق لیسانس
رتبه علمی   : مربی
گرایش : بهداشت مادر و کودک
سمت : مسئول استعدادهای درخشان
ایمیل:leilirahmatnezhad@gmail.com   

عضو اصلی

 

نام : فاطمه
نام خانوادگی : عفتی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رتبه علمی : مربی     
گرایش
: آموزش مامایی
سمت : مسئول توانمندسازی و آموزش
ایمیل :

effati.fatemah@gmail.com

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی