English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٨

 

موسسه آموزش عالی سلامت شهرستان بوکان با مجوز رسمی شماره 500/2640/ د مورخه 1390/11/23 صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مهرماه سال 1391 با پذیرش 36 دانشجو شروع به کار نمود. در حال حاضر 200 دانشجو به ‌صورت فعال و مهمان در این مرکز در رشته پرستاری و مامایی مشغول علم‌آموزی هستند. 152 نفر از این دانشجویان به‌صورت فعال در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. 18 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بناب به‌صورت مهمان،7 نفر از دانشجویان سراسری دانشگاه‌های اطراف،2 نفر کارورزی بهداشت عمومی، 3 نفر دانشجوی کارورزی در عرصه آزمایشگاهی نیز مشغول به تحصیل هستند.

دانشکده پرستاری دارای سایت کامپیوتر، اتاق پراتیک مجهز به‌تمامی مولاژها و کتابخانه‌ای بالغ ‌بر 2500 جلد کتاب است.

علیرغم نداشتن تعهد خوابگاه در دفترچه سازمان سنجش این دانشکده با لطف ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان دارای خوابگاه پسران و دختران با ظرفیت 50 نفر دانشجو است.