به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
امور مالی

 

رئیس امور مالی:  غلامرضا هیزمی جعفرزاده

              تفویض نامه


کارشناس حقوق و مزایا: فریده جهانی

 


کارشناس تعهدی: جمیله شاکری

 


شرح وظایف ها:


رئیس امور مالی:

 1. بستن تفاهم نامه در اول سال با مدیریت محترم بودجه دانشگاه
 2. تنظیم بار مالی و برآورد هزینه های دانشکده
 3. دریافت تنخواه های اعلامی از طرف دانشگاه و مدیریت محترم بودجه
 4. بررسی نامه های MIS وجواب دهی مناسب
 5. دریافت صورت حسابهای بانکی و تهیه صورت مغایرت بانکی هر سه ماه یکبار و تحویل به امور مالی دانشگاه
 6. بررسی اسناد فصل 2 و فصل 1 و رسیدگی به آنها که طبق قوانین و مقررات هزینه کردد و بیش از تخصیص اعلامی هزینه نگردد.
 7. تهیه و تنظیم اسناد دیون و تحویل آن به بودجه و پرداخت آنها
 8. تنظیم دفتر بانکی طبق دریافت و پرداخت
 9. بررسی امورات اموال که طبق دستورات مدیریت مالی دانشگاه انجام گیرد
 10. بررسی امورات انبار و انبارداری
 11. تسویه آخر سال با مدیریت محترم امور مالی دانشگاه و تهیه تراز و صورت مغایرت و تسویه سالانه با دانشگاه
 12. تهیه و تنظیم اسناد حق التدریس و دریافت مدارک آنها و پرداخت بموقع آن در صورت تامین بارمالی
 13. پرداخت کسورات حقوقی در آخر ماه ودریافت تنخواه مربوط به آنها

 

 


کارشناس حقوق و مزایا:

 1. درخواست و تحویل گواهی های انجام کار کارکنان از گارگزینی به کلیه لیسهای پرداختی وکنترل آنها با تعداد افراد لیستها وگرفتن دستور پرداخت  به هرکدام از رئیس دانشکده
 2. تحویل احکام از کارگزینی وورود اطلاعات پرسنلی و مالی آنها به برنامه و بایگانی آنها
 3. تنظیم سند وپرداخت کلیه اسناد اعم از حقوق _ اضافه کار _حق التدریس _محرومیت  از مطب _پول غذا _عیدی _مسکن_ سنوات سالیانه _پاداش بازنشستگی _ مرخص های سالیانه _مسکن _  مدیریت _ دیون ها _حق فنی
 4. تنظیم کلیه کسور قانونی اعم از (مالیات _ بازنشستگی _ تامین اجتماعی _  خدمات درمانی _ بیمه عمر ) وتنظیم فایلهای آنها وبارگذاری از سایت های مخصوص به خودشان  و وصولشان
 5. تنظیم کلیه کسور توافقی کارمندان اعم از (صندوق های اعضائ هیئت علمی _ دانشکده _ احسانه _ صنوق پرستاری _ روشن راه_ تکمیلی _ خودروئی_ فروشگاه رفاه _ فروشکاه بهداری _ اجرائیات ثبت اسناد _ اعتبار دانشگاه _ مراسمات طرح اکرام _ و وصول آنها وارسالشان به صندوق ها
 6. اعمال تغیرات حقوقی جمع شده یکماهه در ماه جاری وبایگانی کلیه اسناد مربوطه
 7. دریافت تایید لیستهای تنظیمی در هر ماه از اداره باز نشستگی و بیمه سلامت استان و تحویل فرم یک آن به اداره دریافت وپرداخت
 8. تنظیم فایلهای خزانه _درخواست وجه _ اظهارنامه و کنترل آنها با نماینده اسناد وتهیه فایل اکسل وارسال به خزانه
 9. تهیه فایلهای otp    به کلیه پرداختها و ارسال به بانک
 10. تنظیم فایلهای تعهدی به شکل نوع استخدام افراد برای کلیه پرداختها وتحویل آنها به مسئول تعهدی
 11. تنظیم وارسال کلیه گواهی های کسر حقوق وضمانت از طریق MIS

 


کارشناس تعهدی:

 1. ثبت اعتبارات در سیستم تعهدی
 2. ثبت اسناد کارپردازی
 3. صدور اسناد حواله و رسید های کارپردازی
 4. رسیدگی اسناد در سیستم تعهدی
 5. ثبت تنخواه کارپردازی
 6. صدور چک اسناد کارپردازی و  اسناد پرسنلی
 7. تنظیم اسناد حقوق و دستمزد در سیستم حقوق و دستمزد نظام نوین مالی
 8. به تفکیک نوع استخدام( هیئت علمی رسمی/هیئت علمی پیمانی/ کارکنان رسمی/ کارکنان پیمانی/تبصره4/ تبصره 5/ ضریب K/مششمولین تعهدات قانونی هیئت علمی و کارکنان طرحی)
 9. ثبت تنخواه حقوق غیرخزانه و کسورات حقوق خزانه
 10. صدور چک تمامی اسناد پرسنلی و کسورات
 11. تنظیم تمامی اسناد پرسنلی در سیستم تعهدی شامل: ا- اضافه کار/حق التدریس/ کمک هزینه غذا/ کمک هزینه مسکن/ محرومیت از مطب/ کارانه/ علی الحساب/ حق الزحمه/ ماموریت/ کمک هزینه مهد کودک/ حق مدیریت/ حق فنی/ عیدی و...
 12. ثبت سنوات و ذخیره مرخصی کارکنان( تبصره4 / تبصره 5/ کارکنان رسمی / کارکنان پیمانی/ هیئت علمی رسمی/ هیئت علمی پیمانی)
 13. ثبت سود های سپرده بانکی / درآمد بوفه / درآمد چاپ و تکثیر
 14. ثبت اسناد شرکت خدماتی و خودرویی/ ثبت اسناد چاپ و تکثیر
 15. تهیه تراز آزمایشی
 16. ثبت اصلاحات پایان سال و  بستن حسابها
 17. تسویه اعتبارات
 18. تهیه صورتهای مالی

 


دانشکده پرستاری و مامایی